پردیس شهیدرجایی سمنان

رشته های تحصیلی

پردیس شهید رجایی سمنان شامل رشته های تحصیلی ذیل می باشد

  • علوم تربیتی
  • زبان انگلیسی
  • مشاوره و راهنمایی
  • کودکان استثنایی
  • تربیت بدنی
  • ادبیات عرب
  • ادبیات فارسی


نظرات کاربران