پردیس شهیدرجایی سمنان

«روایت نگاری نهضت همدلی و مهربانی در وضعیت کرونایی کشور» در فراخوان اولویت های پژوهشی دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

نامه مربوطه به پیوست می باشد.


نظرات کاربران