پردیس شهیدرجایی سمنان

گزارش نشست علمی تخصصی با عنوان مدیریت استرس در مواجهه با ویروس کرونا

گزارش نشست علمی تخصصی با عنوان مدیریت استرس در مواجهه با ویروس کرونا

سخنران: دکتر محمدرضا جهان عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان سمنان

شرح مختصر:

این نشست با عنوان های کرونا و استرس، ضرورت کاهش استرس، راهبرهای مدیریت استرس، بازسازی شناختی و به چالش کشیدن فکر منفی، توقف فکر، رویبرگردانی، توجه به آگاهی و شناسایی هیجانات و تمایز آن ها، خودگویی مثبت، آموزش مثبت اندیشی و کشف نقاط قوت، استفاده از تجسم و تصویرسازی ذهنی، تنفس عمیق، تن آرامی یا آرامیدگی، شوخ طبعی و ایجاد اوقات شادی، مدیریت رسانه، تمرین و ورزش، راهبردهای رواانشناختی  برای مدیریت استرس ناشی از کرونا در تاریخ 27/02/1399 به صورت مجازی در نرم افزار adobe connect با حضور همکاران و دانشجویان پردیس های استان برگزار شد


نظرات کاربران