پردیس شهیدرجایی سمنان

معرفی همکاران پردیس شهد رجایی

ردیف

نام      نام خانوادگی

تلفن

سمت

1

آقای دکتر دانشجو   

33350112

رئیس پردیس

 

2

آقای  حیدری

33350114

معاون مالی

 

3

آقای دکتر علمدار

33341367

معاونت آموزش 

 
4

          آقای حافظی

33350113

امور فرهنگی

 

5

خانم  میر محمدی

33327942

کارشناس مسئول آموزش

 

6

خانم  معماریان

دفتردار

 

8

خانم همتی

33636113

فارغ التحصیلان و دبیر خانه

 

8

آقای   رستمی

33341366

انبارداری

 

آقای تقی پور،رستمی و تقوی

33322466  داخلی 25

سرپرست شبانه روزی

 

9

خانم شعبانی

33326444

حسابداری

 

10

خانم قاسمی

33364184

امور دانشجویی

 

11

نگهبانی

33322466 داخلی 11

نگهبانی

 

12

سرپرستی

25

خوابگاه 

 

13

سرایداری

33322466 داخلی 21

-

 

14

سلف سرویس

33322466 داخلی 26

-

 

15

شماره فاکس

3325337

دفتر معاونت اداری و مالی

 

16

آقای عالیشاه

33322466 داخلی 24

 پژوهش و کتابخانه

 

 

کد پستی مرکز 44161-35167       ص پ  1371-35155  

 


نظرات کاربران