پردیس شهیدرجایی سمنان

معاونت فرهنگی دانشجویی

 • آغاز ثبت نام مرحله پنجم طرح فرهنگی 555

  آغاز ثبت نام مرحله پنجم طرح فرهنگی 555

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  دومین جشنواره مدیریت پسماند

  دومین جشنواره مدیریت پسماند

  مسابقه ویژه دانشجومعلمان و مهارت آموزان( طرح رمضان تا غدیر)

  مسابقه ویژه دانشجومعلمان و مهارت آموزان( طرح رمضان تا غدیر)

  آغاز ثبت نام مرحله پنجم طرح فرهنگی 555

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  نخستین نمایشگاه ملی جهش تولید دانشجویی

  دومین جشنواره مدیریت پسماند

  مسابقه ویژه دانشجومعلمان و مهارت آموزان( طرح رمضان تا غدیر)

 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه